Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Samen zorgen we beter

Onze ketenpartners zorgen samen voor een 24 x 7 uur regionaal dekkend aanbod van acute zorg. Voor de dagelijkse acute zorg én voor de acute zorg ten tijde van rampen en crises. Hiervoor is goed overleg nodig: het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het NAZrZ coördineert deze overleggen.

Het ROAZ vindt vier keer per jaar plaats. Tijdens crises is vaker structureel overleg nodig. Zo zijn we aan het begin van de COVID-19-crisis met het Strategisch ROAZ COVID-19 gestart.

ROAZ

In het reguliere ROAZ maken aanbieders van zorg afspraken over het continu verbeteren van hun onderlinge samenwerking en stemmen zij hun zorgaanbod op elkaar af. Aan dit ROAZ nemen ambulancezorg, huisartsenzorg, GGD-en, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), GGZ-organisaties met een crisisdienst, GHOR, verloskundige zorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties deel.

Strategisch ROAZ COVID-19

De frequentie van het Strategisch ROAZ Covid-19 is afhankelijk van de situatie op dat moment (van 1 x per week tot 1 x per maand)’.

De frequentie van het strategisch ROAZ COVID-19 is afhankelijk van de situatie op dat moment (van wekelijks tot één keer per maand). Dezelfde ketenpartners als tijdens het reguliere ROAZ zitten aan tafel aangevuld met Farmacie, Zelfstandig Behandel Centrum, Revalidatie en de sector Verstandelijk Gehandicapten (VG). Elke ketenpartner wordt op sectorniveau vertegenwoordigt door één afgevaardigde bestuurder, zodat er slagvaardig en effectief overlegd wordt.

Onze organisatie

Wij coördineren en organiseren het ROAZ

De 11 ziekenhuizen met traumacentrumfunctie in Nederland hebben als taak om het ROAZ in hun regio te coördineren en faciliteren. In onze regio is Isala het ziekenhuis met traumacentrumfunctie. Isala heeft de uitvoering van het ROAZ belegd binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Daarom coördineert en organiseert het NAZrZ het ROAZ.

Nederland is dus onderverdeeld in 11 zorgnetwerken die allen lid zijn van het Landelijk Netwerk Acute zorg (LNAZ). Het bureau LNAZ ondersteunt ons als NAZrZ bij de uitvoering van onze taken, coördineert landelijke projecten en behartigt de gezamenlijke belangen van alle zorgnetwerken.

Het ROAZ wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis met traumacentrumfunctie. In onze regio is dat Ina Kuper. Zij is zowel voorzitter van het ROAZ als het strategisch ROAZ COVID-19.
Het ROAZ binnen het NAZrZ bestaat uit drie verschillende onderdelen (zie afbeelding):

  • ROAZ
  • Voorbereidingscommissie
  • Focusgroepen, themagroepen en Regionaal steunpunt OTO

De voorbereidingscommissie bepaalt samen met de voorzitter de agenda. Input daarvoor wordt onder andere geleverd door de focus- en themagroepen en het Regionaal steunpunt OTO.

De komende tijd wordt nagedacht over een aanpassing van de genoemde structuur, mede door ervaringen en geleerde lessen tijdens de COVID-19 crisis.

> Klik op een onderdeel voor meer informatie
Selecteer een onderdeel in de bovenstaande afbeelding voor meer informatie.

Samen beter voorbereid op rampen en crises

Onderdeel van het ROAZ is het Regionaal Steunpunt OTO (Opleiden Trainen Ontwikkelen). Alle ketenpartners die deelnemen aan het ROAZ hebben ook met elkaar de verantwoordelijkheid om op overstijgend regionaal niveau een meerjaren OTO-beleidsplan en daarvan afgeleide OTO-jaarplannen te maken.

ROAZ

Deelnemers

bestuurders, dan wel door het bestuur gemandateerde afgevaardigden van aanbieders van acute zorg uit de regio.

Doel

komen tot regiobrede, beleidsvormende, voorbereidende en ondersteunende bestuurlijke beslissingen, die bijdragen aan het stimuleren en bewaken van de kwaliteit 24/7 toegankelijkheid van acute zorg.

Voorbereidingscommissie

Deelnemers
Een vertegenwoordiger per type aanbieder van acute zorg in de regio Zwolle.

Doel
Voorbereiding van het ROAZ. De commissie is de verbindende schakel tussen het ROAZ waar bestuurlijke thema’s worden besproken en de focus- en themagroepen die meer zorginhoudelijk van aard zijn.

Focusgroepen

Deelnemers
professionals van aanbieders van acute zorg in de regio Zwolle

Doel
Signaleren en implementeren van verbeterpunten in de keten van acute zorg, gericht op een specifieke patiëntengroep.

Themagroepen

Deelnemers
professionals van aanbieders van acute zorg in de regio Zwolle

Doel
signaleren en implementeren van verbeterpunten in de keten van acute zorg, gericht op een specifiek thema.

RS-OTO

Deelnemers:
Regionale programmamanager en vertegenwoordigers van de GHOR IJsselland en GHOR Noord en Oost Gelderland.

Doel:
Het ondersteunen van de zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid ter voorbereiding op rampen en crises binnen de kaders van het beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.

Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

Elke patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt. Dat is de gezamenlijke missie van alle ketenpartners binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg regio Zwolle.

In het ROAZ bespreken de ketenpartners hoe zij samen 24 x 7 uur een regionaal dekkend systeem van acute zorg vormen. Het perspectief van de patiënt staat hierbij voorop.

Verandert het zorgaanbod van één van de zorgaanbieders in de keten, dan wordt in het ROAZ besproken hoe dit binnen de regio wordt opgevangen. Witte vlekken in de bereikbaarheid – situaties waarin landelijke ‘veldnormen’ niet worden gehaald – worden in kaart gebracht en gezamenlijk aangepakt.

Ook bespreken de ketenpartners in het ROAZ de actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen die effect hebben op de acute zorg, bijvoorbeeld de toename van kwetsbare ouderen, het tekort aan medisch personeel, de kansen die zorginnovaties bieden.  Hoe bewegen we mee met deze veranderingen?

Ons werkgebied

In Nederland zijn 11 netwerken voor acute zorg met elk hun eigen ROAZ. Aan het ROAZ binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle nemen alle ketenpartners deel uit de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg.

Onze regio grenst aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Midden Nederland/Utrecht, Traumanet AMC en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Waar nodig stemmen we met de andere netwerken af.

Wettelijk kader

Nieuwe informatie volgt binnenkort.

Documenten

Nieuwe informatie volgt binnenkort.