Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Onze ketenpartners zorgen samen voor een 24 x 7 uur regionaal dekkend aanbod van acute zorg. Voor de dagelijkse acute zorg én voor de acute zorg ten tijde van rampen en crises. Hiervoor is goed overleg nodig: het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

De 11 ziekenhuizen met traumacentrumfunctie in Nederland hebben als taak om het ROAZ in hun regio te coördineren en faciliteren. In onze regio is Isala het ziekenhuis met traumacentrumfunctie. Isala heeft de uitvoering van het ROAZ belegd binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ). Daarom coördineert en organiseert het NAZrZ het ROAZ.

Nederland is onderverdeeld in 10 zorgnetwerken die allen lid zijn van het Landelijk Netwerk Acute zorg (LNAZ). Het bureau LNAZ ondersteunt ons als NAZrZ bij de uitvoering van onze taken, coördineert landelijke projecten en behartigt de gezamenlijke belangen van alle zorgnetwerken.

Het ROAZ wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis met traumacentrumfunctie. In onze regio is dat Ina Kuper.

Samenwerking tussen zorgaanbieders is essentieel

Het doel van het ROAZ is optimale afstemming tussen zorgaanbieders over de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio, onder alle omstandigheden. Samenwerking tussen ketenpartners in de regio maakt het mogelijk dat een patiënt/cliënt of een groep patiënten/cliënten zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.

Deelnemers aan tafel

Het ROAZ is opgedeeld in een bestuurlijk en tactisch ROAZ. Hierbij werken we met sectorvertegenwoordiging. De algemene maatregel van bestuur (AMvB) acute zorg beschrijft de partijen (ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsenzorg (AWN + dag), GGD en GHOR, GGZ, apotheken (AWN), VVT, verloskunde, geriatrische revalidatiezorg, en zorgverzekeraar), die standaard en optioneel uitgenodigd (kunnen) worden om deel te nemen aan het ROAZ. Als agendalid zijn daarnaast de verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) en de Zelfstandig Klinieken Nederland (ZKN). Zij sluiten aan als dit belangrijk is voor het functioneren van de keten. Voor zorgaanbieders geldt; ben je uitgenodigd, dan ben je verplicht aanwezig.

Rol Netwerk Acute Zorg

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) informeert, faciliteert, regisseert en adviseert het bestuurlijk ROAZ, het tactisch ROAZ en werkgroepen geïnitieerd door het bestuurlijk ROAZ. Daarnaast organiseert het netwerk vanuit de kenniscentrumfunctie themabijeenkomsten, coördineert het specifieke educatie voor de keten en voert het projecten uit op initiatief van het bestuurlijk ROAZ.

ROAZ

Deelnemers

bestuurders, dan wel door het bestuur gemandateerde afgevaardigden van aanbieders van acute zorg uit de regio.

Doel

komen tot regiobrede, beleidsvormende, voorbereidende en ondersteunende bestuurlijke beslissingen, die bijdragen aan het stimuleren en bewaken van de kwaliteit 24/7 toegankelijkheid van acute zorg.

Voorbereidingscommissie

Deelnemers
Een vertegenwoordiger per type aanbieder van acute zorg in de regio Zwolle.

Doel
Voorbereiding van het ROAZ. De commissie is de verbindende schakel tussen het ROAZ waar bestuurlijke thema’s worden besproken en de focus- en themagroepen die meer zorginhoudelijk van aard zijn.

Focusgroepen

Deelnemers
professionals van aanbieders van acute zorg in de regio Zwolle

Doel
Signaleren en implementeren van verbeterpunten in de keten van acute zorg, gericht op een specifieke patiëntengroep.

Themagroepen

Deelnemers
professionals van aanbieders van acute zorg in de regio Zwolle

Doel
signaleren en implementeren van verbeterpunten in de keten van acute zorg, gericht op een specifiek thema.

RS-OTO

Deelnemers:
Regionale programmamanager en vertegenwoordigers van de GHOR IJsselland en GHOR Noord en Oost Gelderland.

Doel:
Het ondersteunen van de zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid ter voorbereiding op rampen en crises binnen de kaders van het beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.

Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

Elke patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt. Dat is de gezamenlijke missie van alle ketenpartners binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg regio Zwolle.

In het ROAZ bespreken de ketenpartners hoe zij samen 24 x 7 uur een regionaal dekkend systeem van acute zorg vormen. Het perspectief van de patiënt staat hierbij voorop.

Verandert het zorgaanbod van één van de zorgaanbieders in de keten, dan wordt in het ROAZ besproken hoe dit binnen de regio wordt opgevangen. Witte vlekken in de bereikbaarheid – situaties waarin landelijke ‘veldnormen’ niet worden gehaald – worden in kaart gebracht en gezamenlijk aangepakt. Zie voor meer informatie hierover Leidraad wijziging aanbod acute zorg.

Ook bespreken de ketenpartners in het ROAZ de actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen die effect hebben op de acute zorg, bijvoorbeeld de toename van kwetsbare ouderen, het tekort aan medisch personeel, de kansen die zorginnovaties bieden.  Hoe bewegen we mee met deze veranderingen?

Ons werkgebied

In Nederland zijn 10 netwerken voor acute zorg met elk hun eigen ROAZ. Aan het ROAZ binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle nemen alle ketenpartners deel uit de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg.

Onze regio grenst aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Midden Nederland/Utrecht, Traumanet AMC en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Waar nodig stemmen we met de andere netwerken af.

Wettelijk kader

AMvB acute zorg en bijbehorende ministeriële regeling

Sinds 1 januari 2022 heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn grondslag vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) met daarin een artikel waarin staat dat d.m.v. een algemene maatregel van bestuur (AMvB) eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg. Het doel van de AMvB acute zorg is om dit zo goed mogelijk te borgen, onder meer door een goede regionale samenwerking en afstemming. In de bijbehorende ministeriële regeling wordt een nadere invulling gegeven aan de punten uit de AMvB acute zorg. Lees meer op de website van Rijksoverheid:

Leidraad wijziging aanbod acute zorg

In de Leidraad wijziging aanbod acute zorg staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg.

Lees meer over Leidraad wijziging aanbod acute zorg.

Bekijk het proces bij voorgenomen besluit wijziging aanbod acute zorg

Documenten