ROAZ-opgaven

Opgave 1: Boeien, binden en behouden van personeel

Grote tekorten op de arbeidsmarkt vormen een knelpunt in de keten. De (acute) zorgaanbieders in de regio willen hun mensen boeien, binden en behouden voor het werk in de zorg én kijken hierbij, waar mogelijk, over de grenzen van hun eigen organisatie en sector heen.

Afspraken

 • Regionale flexpool acute zorg
 • Regionaal loopbaanbureau acute zorg
 • Acute zorg opleidingshotspot

Lees binnenkort meer

Opgave 2: In-, door- en uitstroom

In-, door- en uitstroom problematiek legt druk op de keten. Dit leidt tot stagnatie en verkeerde-bed-problematiek.

Afspraken

 • Beter planbaar maken van de acute zorg
 • Twee sporenbeleid acute verwardheid en/of acuut psychiatrisch toestandsbeeld patiënt
 • Mijn uitstroom is jouw instroom

Lees binnenkort meer

Opgave 3: Zorgaanbod en beschikbare capaciteit

De zorgcontinuïteit staat onder druk en de verwachting is dat dit verder zal toenemen. Er is een compleet en actueel beeld nodig van het zorgaanbod en de beschikbare capaciteit.

Afspraken

 • Capaciteitsdashboard/orgaan acute zorg
 • Efficiënte diagnostiek in de acute zorgketen
 • Portfoliokeuzes

Lees binnenkort meer

Opgave 4: Informatiemanagement en gegevens(uitwisseling) patiënt/cliënt

De zorg is én wordt steeds intensiever en vaker verdeeld over meerdere (acute) zorgpartijen. Samenwerking is daarom cruciaal en daarvoor is inzicht in data en goed werkende digitale gegevensuitwisseling nodig.

Afspraken

 • Versterken bestaande initiatieven digitaal data delen
 • Data aan het werk zetten
 • Leernetwerk creëren van acute zorg informatiespecialisten

Lees binnenkort meer

Opgave 5: Zorgcoördinatie

De burger met een acute zorgvraag ontvangt, d.m.v. domein-overstijgende samenwerking, de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener. De zorgverlener wordt ondersteund bij het zoeken naar vervolgzorg.

Afspraken

 • Vaststellen overkoepelende projectleider zorgcoördinatie ROAZ-regio Zwolle*
 • Inrichten projectstructuur implementatie zorgcoördinatie*
 • Plan van aanpak (inclusief tijdpad) implementatie regionaal dekkende
  zorgcoördinatie ROAZ-regio Zwolle
 • Implementatie zorgcoördinatie ROAZ-regio Zwolle (subregionaal en regionaal)

Lees binnenkort meer

Opgave 6: Multitrauma

Multitraumapatiënten krijgen niet altijd de juiste zorg op de juiste plek,
daarom is als doel gesteld de traumazorg in de regio integraal te verbeteren
en te voldoen aan de gestelde normen (volume- en concentratienorm).

Afspraken (o.a.)

 • Implementatie Trauma Triage App
 • Ontwikkelen en uitdragen van een gezamenlijke
  regiovisie op traumazorg
 • Inrichten van casuïstiekbesprekingen

Lees binnenkort meer

Opgave 7: Acute verloskunde

De acute verloskunde staat onder druk. Door onder andere het groeiend tekort aan personeel (vergrijzing, ontoereikende instroom en stijgende zorgvraag) en het verminderde zorgaanbod, is een tekort in zorgcapaciteit te zien. De continuïteit en kwaliteit van de acute verloskunde moeten geborgd worden. Gezien de huidige uitdagingen waar acute verloskunde voor staat en het feit dat dit een aparte stroom is binnen de acute zorg, is besloten acute verloskunde als aparte opgave te benoemen, ondanks de overlap met andere opgaven.

Afspraken

 • Out-of-the-box; toekomstscenario’s
 • Netwerkorganisatie: versterken vertegenwoordiging acute verloskunde
 • Boeien, binden en behouden van personeel
 • Digitale gegevensuitwisseling
 • Planbaar maken van de acute verloskundige zorg
 • Coördinatie van (tijdelijke) sluitingen binnen en buiten regio
 • Verwachtingsmanagement/gezondheidsvaardigheden
 • Van elkaar leren: inzicht in elkaars werkwijze en situatie

Lees binnenkort meer

Opgave 8: Ketenvoorbereiding op rampen en crises

Lees binnenkort meer

Acute zorgverbeteraar

Lees binnenkort meer