De juiste traumapatiënt op de juiste plek: dat is het doel dat de ROAZ-regio Zwolle zich heeft gesteld. Hiervoor moet de kwaliteit van traumazorg in de regio integraal worden verbeterd en gewaarborgd. Als Netwerk ondersteunen we de traumazorgketen hierin, bijvoorbeeld door:

  • De traumaregistratie te coördineren;
  • De Kerngroep Trauma te faciliteren;
  • De samenwerking tussen de ziekenhuizen onderling en met de ambulancediensten te versterken;
  • Visitaties van de regionale level-2 en -3 ziekenhuizen uit te voeren.

Met bovenstaande gezamenlijke doelstelling streeft de regio naar het (blijven) voldoen aan de landelijk gestelde normen: de volumenorm (240 multitraumapatiënten) en de concentratienorm (90%-norm). Hier wordt ook op aangestuurd vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het behalen van de normen is geen doel op zich: goede zorg voor de traumapatiënt staat voorop.

Meer informatie over het coördineren van de LTR en de Kerngroep Trauma leest u hieronder.

Landelijke traumaregistratie

Sinds 2007 verzamelt elk ziekenhuis in Nederland gegevens voor de landelijke traumaregistratie (LTR). Hierin worden gegevens vastgelegd over traumapatiënten die binnen 48 uur na het ontstaan van het letsel worden gezien op de SEH en naar aanleiding daarvan ofwel acuut worden opgenomen, ofwel worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, ofwel overlijden op de SEH.

De traumaregistratie is een ketenregistratie en onderscheidt zich daarmee van veel andere registraties in de zorg. Er worden gegevens vastgelegd over de hele weg in de zorgketen: vanaf het tijdstip van het ongeval en de prehospitale opvang tot en met het ontslag uit het ziekenhuis. Deze gegevens worden gebruikt voor beleidsvorming en kwaliteitsbewaking en -bevordering van de traumazorg. Ook worden de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. worden de data beheerd in een nieuw dataplatform van DHD.

Ieder jaar wordt landelijk een overzicht uitgegeven met de belangrijkste resultaten van de LTR. Daarnaast maakt het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle specifiekere resultaten inzichtelijk, bijvoorbeeld door middel van de jaarlijkse infographic met daarin de belangrijkste regionale traumaregistratiecijfers van het afgelopen jaar.

Kerngroep Trauma

In 2023 is een werkgroep, de Kerngroep Traumazorg, samengesteld met vertegenwoordiging vanuit alle ziekenhuizen en ambulancediensten uit de ROAZ-regio Zwolle. De kerngroep heeft de ‘Aanpak multitraumanormen regio Zwolle’ opgesteld en komt op frequente basis bijeen om invulling en uitvoering te geven aan dit plan. Concreet lopen hiervoor de volgende projecten:

  • Organiseren van Regionale Trauma Overleggen voor alle betrokken traumazorgprofessionals, waar o.a. casuïstiekbesprekingen van (multi)traumapatiënten op het programma staan.
  • Analyse van de huidige traumapopulatie
  • Ontwikkelen en uitdragen van een gezamenlijke regiovisie

Samenstelling Kerngroep Trauma

W.R. Spanjersberg (Voorzitter)
Medisch manager / Traumachirurg
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle / Isala

 

A. Wiersinga / C. Blase
Medisch Manager Ambulancezorg
Witte Kruis

 

M.G. Eversdijk
Traumachirurg
St. Jansdal

S.N. van Vendeloo
Orthopedisch chirurg
Saxenburgh Medisch Centrum

 

F.J. van der Sluis
Traumachirurg
Isala

 

J.G. ten Brinke
Traumachirurg
Gelre

E.R. Flikweert
Traumachirurg
Deventer Ziekenhuis

 

K. Caminada
Medisch Manager Ambulancezorg
Ambulance IJsselland

 

J. van Oosterhout
Beleidsadviseur Trauma
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle