Regioscholing CC

De Regioscholing CC is ontwikkeld voor verpleegkundigen, die werkzaam zijn op een Cardiac care unit (CCU), Eerste harthulp (EHH) of Eerste hart- longhulp (EHLH).

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de CCU/EHH – verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.
De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit een CCU/EHH –verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na vier jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de CCU-opleiding.

Vijf modules

De regioscholing CC is modulair opgezet en bestaat uit vijf modules:

  • Pijn op de borst (PODB)
  • Dyspneu
  • Collaps
  • Palpitaties
  • Verdiepingsmodule (elektrolytenstoornissen, beademing, bloedgassen en intoxicaties).

De module PODB geldt als basismodule, deze is essentieel om de andere vier modules te kunnen volgen.

Lesdag

Tijdens de lesdag wordt door de docenten onder andere ingegaan op de theorie van een aantal frequent voorkomende cardiale ziektebeelden op de CCU/EHH. Daarnaast worden de verschillen en overeenkomsten besproken tussen de deelnemende CCU/EHH-afdelingen, als het gaat om de zorg rondom patiënten met cardiale ziektebeelden.