Doelstelling

Ketenpartners in de ROAZ-regio Zwolle borgen samen de continuïteit en kwaliteit van de acute verloskunde en dragen hiervoor de integrale verantwoordelijkheid.

Omschrijving

De acute verloskunde in ROAZ-regio Zwolle staat onder druk. Door onder andere het groeiend tekort aan personeel (vergrijzing, ontoereikende instroom van personeel en stijgende zorgvraag) en mede daardoor het verminderde zorgaanbod, is een tekort in zorgcapaciteit te zien. De ketenpartners binnen de acute verloskunde willen daarom betere samenwerking in de regio, om zo de continuïteit en kwaliteit van de acute verloskunde te borgen. Dit wordt onder andere gedaan door:

 • Het boeien, binden en behouden van personeel en het verbeteren van de uitwisseling van kennis, expertise en (digitale) gegevens.
 • Het inzichtelijk maken van (planbare) acute verloskundige zorg en het coördineren van tijdelijke sluitingen (binnen en buiten ROAZ-regio Zwolle). Hierdoor kan de druk op de acute verloskunde in deze ROAZ-regio worden verlaagd.
 • Het verbeteren van verwachtingsmanagement en gezondheidsvaardigheden van jonge vrouwen. Hierdoor kan de toename in (acute) zorgvraag verminderd worden.
 • De ROAZ-regio bereidt zich voor op de toekomst door “out of the box” naar oplossingen te zoeken voor verschillende toekomstscenario’s (inclusief code zwart), wanneer zorgaanbod en zorgcapaciteit niet overeenkomen met de zorgvraag.

Subdoelen

 • De juiste patiënt/cliënt op de juiste plek.
 • Intensieve samenwerking.
 • Gezamenlijke visie.

Casus

Toen Sanne erachter kwam dat ze zwanger was van haar tweede kind, wist ze dat ze in hetzelfde ziekenhuis wilde bevallen als bij de bevalling van haar eerste kind. Bij dit ziekenhuis had ze goede ervaringen en het was ook het dichtste bij haar huis. Haar hele zwangerschap heeft ze zich hierop ingesteld en toen het eenmaal zover was viel het haar dan ook zwaar dat haar verloskundige aangaf dat er geen plek was in haar voorkeursziekenhuis. Hoewel de zorg in het andere ziekenhuis net zo goed was, leverde het Sanne veel stress op toen haar plannen op het laatste moment gewijzigd moesten worden.

Afspraken

Voor deze opgave zijn acht afspraken geformuleerd. Aangezien er voor deze opgave een ander traject is doorlopen, zijn de afspraken hieronder beknopt weergegeven en daarmee afwijkend
ten opzichte van de overige afspraken in het ROAZ-plan.

 • Afspraak 7a: Out-of-the-box; toekomstscenario’s
 • Afspraak 7b: Netwerkorganisatie: versterken vertegenwoordiging acute verloskunde
 • Afspraak 7c: Boeien, binden en behouden van personeel
 • Afspraak 7d: Digitale gegevensuitwisseling
 • Afspraak 7e: Planbaar maken van de acute verloskundige zorg
 • Afspraak 7f: Coördinatie van (tijdelijke) sluitingen binnen en buiten regio
 • Afspraak 7g: Verwachtingsmanagement/gezondheidsvaardigheden
 • Afspraak 7h: Van elkaar leren: inzicht in elkaars werkwijze en situatie

Contactpersonen

 • Opgavecoördinator: Heleen Wolfs, beleidsadviseur Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
 • Ambassadeur: Myrna Knol, verloskundige
 • Werkgroep: Focusgroep Acute verloskunde

Nieuwsberichten