Doelstelling

Iedere inwoner van de ROAZ-regio Zwolle ontvangt de juiste (acute) zorg op de juiste plek op het juiste moment, waarbij het regionale (acute) zorgaanbod aansluit bij de zorgvraag in het volledige netwerk van de inwoner/ patiënt/cliënt (van thuis naar (vervangend) thuis).

Omschrijving

De zorgcontinuïteit staat onder druk en de verwachting is dat deze druk verder zal toenemen door personele krapte in combinatie met een stijgende zorgvraag. Er is een compleet en actueel beeld nodig van het zorgaanbod (welke zorg wordt waar geleverd) en de beschikbare capaciteit (waar is plek, zowel qua personeel, middelen als materialen) om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven waarborgen.

Subdoelen

 • De capaciteit van de acute zorgaanbieder is inzichtelijk voor alle relevante organisaties.
 • De Landelijke Acute Zorgkaart (LAZK) is up-to-date en het ROAZ heeft inzichtelijk wat de gevolgen zijn bij een wijziging in het acute zorgaanbod.
 • Stimuleren van het gebruik van het ‘Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)’ om de capaciteit van de verschillende sectoren inzichtelijk te maken.
 • Betere benutting van de beschikbare acute zorgcapaciteit.
 • Portfoliokeuzes van de ene instelling hebben impact op (een groot deel van) de keten. Binnen de regio vindt intensivering van de afstemming rondom deze portfoliokeuzes plaats. Portfoliokeuzes vinden niet op instellingsniveau plaats, maar worden in het ROAZ voorgelegd, besproken en goedgekeurd.

Casus

Voor Jeroen is het een spannende dag: zijn eerste zelfstandige dienst als ambulancechauffeur. De eerste melding van de dag betreft een verkeersongeval met één gewonde. Jeroen wil de patiënt zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen. De spoedeisende hulp van dit ziekenhuis blijkt een presentatiestop te hebben afgekondigd – er kunnen tijdelijk geen nieuwe patiënten (m.u.v. multitrauma patiënten) meer worden opgevangen. Jeroen rijdt naar een ander ziekenhuis en is daardoor langer onderweg.

Maja is leidinggevende op de huisartsenpost en ziet het als haar missie om de best mogelijke zorg te bieden aan de inwoners van haar regio. Echter blijkt het moeilijk om nieuwe huisartsen te vinden en het lukt niet meer om de weekenddiensten te vullen. Maja moet haar huisartsenpost tijdelijk deels sluiten. Door de tijdelijke sluiting van de huisartsenpost in het weekend, is er een verandering in het acute zorgaanbod in de regio. Hierdoor moeten meer patiënten door omliggende huisartsenposten opgevangen worden.

Afspraken

Voor deze opgave zijn drie afspraken geformuleerd:

 • Afspraak 3a: Capaciteitsdashboard/orgaan acute zorg
 • Afspraak 3b: Efficiënte diagnostiek in de acute zorgketen
 • Afspraak 3c: Portfoliokeuzes

Contactpersonen

 • Opgavecoördinator: Roelf Lindeboom, beleidsadviseur Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
 • Ambassadeur: Eric Kroon, bestuurder Deventer Ziekenhuis
 • Werkgroep: Nader te bepalen

Nieuwsberichten