Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Eén van de thema’s die binnen het IZA centraal staat, is de acute zorg.

ROAZ-beeld en ROAZ-plan ROAZ-regio Zwolle

In het IZA is afgesproken dat iedere ROAZ-regio op 30 juni 2023 een ROAZ-beeld en op 31 december 2023 een ROAZ-plan moet hebben gepubliceerd op ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Net als bij de totstandkoming van het ROAZ-beeld en –plan, staat samenwerken voorop bij de implementatie van de gemaakte afspraken. Er is gekozen voor een programmatische aanpak, om de afspraken en bestaande en nieuwe projecten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en overzicht te houden. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren, om zo efficiënt mogelijk met ieders tijd om te gaan.

Opdrachtgevers, stuurgroep en klankbordgroep

Ina Kuper (ROAZ-voorzitter) en Arjen Tilro (Zilveren kruis) zijn opdrachtgevers van het ROAZ-plan. Het bestuurlijk ROAZ is, net als bij het opstellen van het ROAZ-beeld en –plan, de stuurgroep. Het tactisch ROAZ fungeert als klankbordgroep.

Ambassadeurs en opgavecoördinatoren

De ambassadeur (AM) is een bestuurder uit het bestuurlijk ROAZ. De rol van ambassadeur is het gedachtengoed van de opgave actief uitdragen, monitoren van de voortgang en statusupdates geven in de stuurgroep (bestuurlijk ROAZ). Daarnaast ondersteunt de ambassadeur de opgavecoördinator en eventueel de projectleiders van de opgave/afspraken, door gevraagd en ongevraagd advies te geven, incidenteel aan te sluiten bij een overleg en door het wegnemen van belemmeringen.

De opgavecoördinator (OC) is een medewerker van één van de betrokken ketenpartners of van het netwerkbureau. De coördinator faciliteert de opgave, helpt prioriteren, monitort de voortgang en zorgt voor onderlinge afstemming. De coördinator heeft een korte lijn met de ambassadeur. Ook stemt de coördinator af met coördinatoren van andere opgaven en met de regio- en ROAZ-plannen van aangrenzende regio’s.

Onderstaande ambassadeurs (AM) en opgavecoördinatoren (OC) zijn gekoppeld aan de opgaven:

  1. Boeien, binden en behouden van personeel – Fenna Eefting (AM) en Roelf Lindeboom (OC)
  2. In-, door- en uitstroom – Astrid Schulting (AM) en Mariëlle Zwaga (OC)
  3. Zorgaanbod en beschikbare capaciteit – Eric Kroon (AM) en Roelf Lindeboom (OC)
  4. Informatiemanagement en digitale gegevens(uitwisseling) patiënt/cliënt – Afke Wanders (AM) en Susan Voortman (OC)
  5. Zorgcoördinatie – Harm Gijsman, Ine van Son, Piet Huizinga (AM) en Leonie Prins (OC)
  6. Multitrauma – Ina Kuper en Piet Huizinga (AM) en Jet van Oosterhout (OC)
  7. Acute verloskunde – Myrna Knol (AM) en Heleen Wolfs (OC)
  8. Ketenvoorbereiding op rampen en crises – Jan Griepink (AM) en Petra Krijgsman (OC) (opgave 8 is later toegevoegd als extra opgave en daarom niet opgenomen in het ROAZ-plan)

Parallel aan de implementatie van de afspraken uit het ROAZ-plan, wordt gestart met het project ‘Acute zorgverbeteraar’, waarbij jaarlijks 75 zorgverbeteraars worden opgeleid in de ROAZ-regio Zwolle (projectleider Lizette Hollak).

Lees meer over de acht opgaven en het project ‘Acute zorgverbeteraar’.

Programmateam

Het programmateam bestaat uit: programmamanager (Nathanie Baron), ondersteuner (Herma van der Dussen/Tineke Veenstra), communicatieadviseur (Corien Scholten), vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars (Vincent Jansen) en de opgavecoördinatoren. Het programmateam komt tweewekelijks bij elkaar.

Samenvatting afspraken IZA

Het ministerie van VWS ontwikkelde een infographic, waarin een samenvatting wordt weergegeven van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). (bron: Rijksoverheid)

 

Nieuwsberichten