Regionaal Steunpunt OTO

De afkorting OTO staat voor opleiden, trainen en oefenen. Iedere zorginstelling in de regio is op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op rampen en crises. In 2015 verscheen het Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Dit document vormt de basis voor alle ketenpartners, die deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), om op overstijgend regionaal niveau een meerjaren OTO-beleidsplan en daarvan afgeleide OTO-jaarplannen te maken. Het Regionaal Steunpunt OTO maakt deze plannen. Het OTO-steunpunt verdeelt de gelden die beschikbaar zijn over de verschillende zorgpartners en legt dit ter verantwoording en akkoord voor aan het ROAZ.

Programma’s

Het Regionaal Steunpunt OTO initieert programma´s en organiseert regionale activiteiten om onze ketenpartners te helpen met de voorbereiding op rampen en crises. Een voorbeeld van zo’n programma is ‘Aantoonbaar voorbereid’, waarin we in samenwerking met Acute Zorg Euregio organisaties ondersteunen in de vakbekwaamheid van hun sleutelfunctionarissen.

Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK)

Het Regionaal Steunpunt OTO vult haar steunpuntfunctie in op basis van kennismanagement en werkt met ‘Kennisknooppunten’. Zo vallen de OTO-activiteiten die we regionaal aanbieden, de afstemming hierover en de PDCA cyclus vanaf 2022 onder het Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK).