Regionaal Steunpunt OTO

Het Regionaal Steunpunt Opleiden, Trainen en Oefenen (RS OTO) initieert programma´s en organiseert regionale activiteiten om onze ketenpartners te helpen met de voorbereiding op rampen en crises. Het steunpunt bestaat uit vertegenwoordigers van GHOR IJsselland, GHOR Noord- en Oost-Gelderland en het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Deze vertegenwoordigers werken nauw samen, waarbij de GHOR de link naar de multidisciplinaire crisisorganisatie van de veiligheidsregio kan leggen.

OTO-stimuleringsprogramma

Het RS OTO verzorgt het programmamanagement van het regionale OTO-stimuleringsprogramma. Het bewaakt de algehele voortgang van de ambities en activiteiten, die zijn vastgelegd in het door het ROAZ geaccordeerde ‘Meerjaren OTO beleidsplan’ en bijbehorende OTO-jaarplannen.

Het RS OTO is ook verantwoordelijk voor de implementatie en instandhouding van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het handelt met mandaat van het ROAZ en legt achteraf verantwoording af in het ROAZ door middel van rapportages.

Basisdocumenten

Iedere zorginstelling in de regio is op basis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op rampen en crises. In 2015 verscheen het Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Dit document vormt de basis voor alle ketenpartners, die deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), om op overstijgend regionaal niveau een meerjaren OTO-beleidsplan en daarvan afgeleide OTO-jaarplannen te maken. Het Regionaal Steunpunt OTO maakt deze plannen. Het OTO-steunpunt verdeelt de gelden die beschikbaar zijn over de verschillende zorgpartners en legt dit ter verantwoording en akkoord voor aan het ROAZ.

Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK)

Het RS OTO richt zich enerzijds op programmamanagement van het regionale OTO-stimuleringsprogramma, anderzijds op de kennis- en adviesrol voor crisisbeheersing & OTO. Het Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK) kan gezien worden als ‘uitvoerend orgaan’ van deze kennis- en adviesrol. De regionale OTO-activiteiten, de afstemming hierover en de PDCA-cyclus vallen vanaf 2022 onder het KICK.