Regionaal Steunpunt OTO

De afkorting OTO staat voor opleiden, trainen en oefenen. Iedere zorginstelling in de regio is op basis van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op rampen en crises. In 2015 verscheen het Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Dit document vormt de basis voor alle ketenpartners, die deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), om op overstijgend regionaal niveau een meerjaren OTO-beleidsplan en daarvan afgeleide OTO-jaarplannen te maken. Het Regionaal Steunpunt OTO maakt deze plannen. Het OTO-steunpunt verdeelt de gelden die beschikbaar zijn over de verschillende zorgpartners en legt dit ter verantwoording en akkoord voor aan het ROAZ.

Programma’s en projecten

Het Regionaal Steunpunt OTO initieert programma´s en projecten om onze ketenpartners te helpen met de voorbereiding op rampen en crises. Een voorbeeld van zo’n project is het opzetten van de kennisgroep Cybercrisis om de digitale weerbaarheid in onze regio te vergroten. Benieuwd naar meer projecten?