Programma’s en projecten

Het Regionaal Steunpunt OTO helpt projecten opstarten die als doel hebben onze ketenpartners te helpen zich beter op rampen en crises voor te bereiden. Een voorbeeld van zo’n project is de kennisgroep Cybercrisis om de digitale weerbaarheid in onze regio te vergroten. Ook leren communiceren ten tijde van een crisis of crisisplanvorming zijn voorbeelden van de programma’s en projecten die vanuit de stimuleringsgelden OTO worden geïnitieerd.

Op elkaar ingespeeld

Iedere zorgprofessional kan te maken krijgen met een crisis of ramp. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn en dit regelmatig te oefenen met de eigen organisatie maar zeker ook in de keten. De programma’s en projecten die momenteel binnen de acute zorgketen in deze regio lopen, worden steeds meer in gezamenlijkheid uitgevoerd. Op deze manier weet je als ketenpartner wat te doen ten tijde van een crisis, maar weet je ook wat andere zorgprofessionals doen, zodat je op elkaar ingespeeld bent en van elkaar leert.

Samenwerking buiten de regio

Niet alleen in de regio wordt volop samengewerkt, maar ook daarbuiten. Zo werken wij veel samen met Bureau Acute Zorg Euregio in Enschede bij het opzetten en uitvoeren van de programma’s en projecten. Ook landelijk niveau zijn wij samen met deze regio nauw betrokken bij landelijke implementaties en stellen wij onze kennis, ervaring en producten beschikbaar. Het streven naar landelijke uniformiteit draagt direct bij aan betere ketensamenwerking. En dat is uiteindelijk het doel!

Netcentrisch werken

Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk snel informatie uit te kunnen wisselen tussen alle betrokken partijen. Dit wordt al lange tijd ingezet door de Veiligheidsregio’s in Nederland en steeds meer crisisorganisaties sluiten zich hierbij aan. Doordat alle partijen die betrokken zijn bij een ramp of crisis op dezelfde manier informatie delen, kunnen er sneller besluiten worden genomen. De informatie die zij uitwisselen wordt continu samengevat om te komen tot een actueel situatiebeeld. Hierdoor beschikt iedereen over dezelfde informatie op hetzelfde moment. Samenwerken is noodzakelijk tijdens een crisis, de partners waar wij mee samenwerken, zijn: ziekenhuizen, GGD, GGZ, ambulancediensten, huisartsenposten en de Veiligheidsregio/GHOR.

112-netwerk Netcentrisch werken

Blauwdruk Netcentrisch Werken voor de opgeschaalde geneeskundige zorg (2011)

ws gnk beeld

ws processen

Integraal crisisplan

In tegenstelling tot de meeste crisisplannen, vervangt het Integraal crisisplan geen reguliere plannen en procedures, maar verbindt deze. Het doel is op een eenduidige en toegankelijke manier te reageren op een crisissituatie. Het plan biedt een basiswerkwijze met daarin een aantal nieuwe elementen die betrekking hebben op de betreffende crisis. In het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 is het Integraal crisisplan voor zorginstellingen opgenomen als prestatie indicator. We werken hierbij samen met Acute Zorg Euregio om invulling te geven aan de onderwerpen in het integraal crisisplan. Op die manier kunnen we  de ketenpartners ondersteunen bij het implementeren en onderhouden van het integraal crisisplan.

Update bouwstenen Integraal Crisisplan Zorg 2019

Bijlage bij bouwstenen Integraal Crisisplan Zorg 2019

Scenariokaarten integraal crisisplan:

ICP scenariokaart terrorisme

ICP scenariokaart ICT (NAZrZ en NAE) 7 juli 2016

ICP scenariokaart langdurige stroomstoring

ICP scenariokaart totaalevacuatie v02

ICP scenariokaart zedenzaak

ICP concept scenariokaart cybercrisis

VISIE integraal crisisplan versie 1.0

IMPLEMENTATIE EN OTO-WIJZER integraal crisisplan versie 1.0

Crisiscommunicatie

Hoe bereid je een organisatie voor op crisiscommunicatie en waarom is dit zo belangrijk? Goede communicatie is één van de succesfactoren tijdens een crisis. Hiermee kun je het vertrouwen in de organisatie behouden. Uit onderzoek en evaluaties van oefeningen blijkt dat dit één van de belangrijkste onderdelen is tijdens een crisis. Communicatiemedewerkers hebben hier een belangrijke rol in, maar ook de bestuurder; het gezicht van een organisatie. Om goed voorbereid te zijn op een crisis is het programma Crisiscommunicatie opgezet, in samenwerking met Acute Zorg Euregio. Doel van het programma:

  • voorbereid zijn op crisiscommunicatie
  • rolbekendheid
  • werken volgens een crisiscommunicatieplan dat regionaal wordt gebruikt.

De methode en rollen, die in dit plan staan beschreven worden, worden getraind en geoefend door communicatiemedewerkers. De bestuurders kunnen deelnemen aan dilemmasessies, mediatrainingen en oefeningen.

CBRN

CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Organisaties die acute zorg aanbieden, moeten in staat zijn om CBRN-patiënten veilig op te vangen. Om te voorkomen dat voor elk van de vier onderdelen een totaal afwijkend plan wordt gebruikt, is het regionale CBRN-project opgestart. De basisgedachte van dit project is dat iedere organisatie kan terugvallen op de reguliere procedures en dat ze enkel worden voorbereid op de specifieke, nieuwe en unieke elementen van de betreffende CBRN-situatie. Voorbeelden van CBRN-situaties zijn ongelukken in huis met bijvoorbeeld gootsteenontstopper, asbest of vaten met chemicaliën die gevonden worden in buitengebieden. Ook COVID-19 is een voorbeeld van CBRN. CBRN-incidenten blijven voorkomen, het is daarom van belang aan de slag te gaan met de doorontwikkeling en borging van de CBRN-aanpak. Hierbij staat te allen tijde de veiligheid van hulpverleners, patiënt en omgeving én handhaving van de zorgcontinuïteit voorop.  

Handreiking R&N (CBRN)

Handreiking C (CBRN)

Handreiking B (CBRN)

Handreiking Kleinschalige Decontaminatie

OTO handreiking CBRN

CBRN: de all-hazard-aproach werkt;logisch en pragmatisch!

Aantoonbaar Voorbereid

Een van de normen van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 is norm 9: De organisatie borgt de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Om hier invulling aan te kunnen geven is de Implementatiewijzer Aantoonbaar Voorbereid ontwikkeld. De ambitie van deze implementatiewijzer is het realiseren van de vakbekwaamheidsnormen uit het Kwaliteitskader. Naast de Implementatiewijzer wordt een regionale pool met waarnemers opgericht, die gericht kunnen worden ingezet bij trainingen en crisisoefeningen. Zij kunnen op basis van waarneming en reflectie tijdens en na deze activiteiten, gerichte adviezen geven aan de crisisfunctionarissen. Hierdoor versterken en ontwikkelen de crisisfunctionarissen hun crisiscompetenties. Door deze pool regionaal in te zetten, maak je gebruik van elkaars goed opgeleide waarnemers en bied je de mogelijkheid van elkaar te leren. Dit draagt allemaal bij aan het behalen van norm 9 uit het Kwaliteitskader.