Simulatiemodel voor inzicht in capaciteit acute verloskunde

Acute verloskunde is één van de opgaven uit het ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle. Reden hiervoor is dat de acute verloskunde in deze regio onder druk staat. Onder andere door het groeiend tekort aan personeel (vergrijzing, ontoereikende instroom van personeel en stijgende zorgvraag) en mede daardoor het verminderde zorgaanbod, is een tekort in zorgcapaciteit te…

Werkgroep opgave 1 ROAZ-plan gestart

Vorige week is de werkgroep gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van afspraak 1a, 1b en 1c. Deze afspraken vallen onder opgave 1* uit het ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle: Boeien, binden en behouden van personeel. Roelf Lindeboom, opgavecoördinator: ‘Je merkt dat dit thema leeft en urgentie gevoeld wordt. De werkgroepleden (vertegenwoordigers van HR-afdelingen…

Snelle toets Zorgcoördinatie ingediend bij zorgverzekeraars

Eén van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord is dat betrokkenen in de (acute) zorgketen samen plannen maken voor zorgtransformaties. Hiervoor stelt het ministerie van VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze middelen, moet er een transformatieplan worden opgesteld voor een impactvolle transformatie. Dit bestaat uit verschillende fases.…

Met Spoed Beschikbaar gaat door

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere zorgverleners betrokken bij (voor hen veelal onbekende) patiënten, die steeds vaker complexe zorgvragen hebben. Het uitwisselen van gegevens van en over deze patiënten kan van levensbelang zijn in acute situaties. Echter worden deze gegevens nog niet altijd (digitaal) met elkaar uitgewisseld. Om ervoor te zorgen…

Realtime inzicht in beschikbare capaciteit NICU

Sinds 18 maart kunnen ziekenhuizen gebruik maken van het NICU dashboard in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om inzage te krijgen in de beschikbare neonatale intensive care (NICU-)capaciteit in Nederland. Het dashboard vervangt de website Babyzoektbed. Heleen Wolfs, opgavecoördinator Acute verloskunde bij het netwerkbureau: ‘Door het dashboard is de beschikbare NICU capaciteit realtime inzichtelijk en…

Zorgcoördinatie in de ROAZ-regio Zwolle: hoe staat het ervoor?

Op 1 januari 2025 wordt verwacht dat alle ROAZ-regio’s zorgcoördinatie hebben ingericht aan de hand van de minimale eisen die zijn gesteld in het Implementatieplan van VWS. Het doel van zorgcoördinatie is tweeledig; enerzijds dat burgers met een acute, niet levensbedreigende, zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren worden begeleid naar de juiste zorg, op de…

Constructief werkbezoek NZa, IGJ en ZN

Woensdag 24 april ontving het IZA programmateam een afvaardiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het werkbezoek kwam tot stand nadat de NZa en andere partijen aangaven graag in te zoomen op de implementatie van de afspraken uit het ROAZ-plan. Vanuit de ROAZ-regio Zwolle waren de…

Nieuwe training: Acute zorgverbeteraar

Als ROAZ-regio staan we voor grote uitdagingen, die we alleen samen kunnen aangaan. Om de zorgcontinuïteit binnen onze regio te waarborgen en integraal verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de uitvoering van de afspraken in het ROAZ-plan, moet geïnvesteerd worden in het verbeteren van de zorg over de muren van organisaties heen. Hiervoor is het van…