Eerste advies werkgroep Zorgcoördinatie

Om zorgcoördinatie* in te richten in deze ROAZ-regio, is een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van elke betreffende ketenpartner, de twee grootste initiatieven in de regio, de GHOR en een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars. Afgelopen periode kwamen zij samen tijdens vijf werksessies. Op basis van deze sessies, geeft de werkgroep een eerste…

Aftrap werkgroep ROAZ-plan

Maandag 17 juli vond de aftrap plaats van de werkgroep ‘ROAZ-plan’. Het doel van de werkgroep is voor 1 januari 2024 gezamenlijk te komen tot een ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle. In dit plan stellen regionale zorgpartijen vast wat de meest essentiële prioritaire opgaven zijn met betrekking tot de acute zorg in de ROAZ-regio Zwolle…

Zorginstituut Nederland: ‘Traumazorg zwaargewonde patiënten moet beter’

Onlangs publiceerde Zorginstituut Nederland op verzoek van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies over de 90%-norm. Zij geven aan dat ‘zwaargewonde patiënten direct naar een traumacentrum moeten worden vervoerd. Dat redt mensenlevens en verkleint de kans op blijvende schade bij patiënten. We hebben in Nederland de zogenoemde multitraumanorm, die stelt dat 90%…

Eerste oriëntatie zorgcoördinatie in de regio

Begin maart startte het project Zorgcoördinatie in de ROAZ-regio Zwolle. Leonie Prins (projectleider) en Miranda Veltink, beiden beleidsadviseur Acute zorg binnen Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn nauw betrokken bij het project. Zij gaan de komende jaren, samen met de betreffende ketenpartners, aan de slag met de uitwerking van zorgcoördinatie voor deze regio.  Het project…

Informatiebouwstenen basis ROAZ-beeld gepubliceerd

Deze week publiceerde het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het document ‘Informatiebouwstenen voor het opstellen van het basis ROAZ-beeld’. Dit is opgesteld door LNAZ samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in afstemming met VWS, het RIVM de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), RegioPlus en het Capaciteitsorgaan. Het is een handvat voor ROAZ-regio’s bij het opstellen van het regionaal…

Eerste werksessie ROAZ-beeld regio Zwolle

Onlangs is het procesvoorstel voor het ROAZ-beeld in deze regio goedgekeurd door het ROAZ (zowel tactisch als bestuurlijk). Na goedkeuring van het plan is een werkgroep opgesteld, bestaande uit sectorvertegenwoordigers van alle deelnemende sectoren in het ROAZ. De komende tijd vinden verschillende (werk)sessies plaats met de werkgroep om te komen tot een compleet ROAZ-beeld. Esther…

Zorgcoördinatie

Begin maart startte Leonie Prins als projectleider zorgcoördinatie bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ). Samen met ketenpartners gaat zij de komende jaren aan de slag met de uitwerking van zorgcoördinatie voor deze regio. Dit doen zij op basis van het adviesrapport ‘Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’, dat binnenkort verschijnt. Hierin worden de voorwaarden beschreven waaraan zorgcoördinatie…

Transformatiemiddelen

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is passende zorg; zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dit is alleen mogelijk als de zorg ingrijpend verandert. In het IZA staat dat de verschillende partijen in de zorg samen plannen moeten maken voor deze veranderingen, ook wel impactvolle transformaties genoemd. Hiervoor zijn zogenaamde…