De Verdiepingsmodule is één van de vijf modules van de Regioscholing Cardiac care (CC). In deze module staat de zorg rondom een patiënt met pijn op de borst, die is opgenomen op de Cardiac care unit (CCU) of de Eerste harthulp (EHH), centraal.

In de verdiepingsmodule worden een aantal onderwerpen behandeld:

 • elektrolytenstoornissen
 • beademing

Leerdoelen

De leerdoelen van de verdiepingsmodule zijn:

 • Kennis van de fysiologie van calciumhuishouding (oorzaken van een afwijkend calcium).
 • Herkennen van de lichamelijke klachten, die passen bij een hypo-, of hypercalciëmie.
 • Kennis van de invloed van een hypo-, of hypercalciëmie op het ECG.
 • Kennis van het inzetten van de juiste diagnostische onderzoeken om de oorzaak van een afwijkend calcium (hypo-, of hypercalciëmie) te kunnen achterhalen.
 • Kennis van de geldende richtlijn ‘Behandeling van een hypo-, of hypercalciëmie’.
 • Kennis van de fysiologie van kaliumhuishouding (oorzaken van een afwijkend kalium)
 • Kennis van de werking van Optiflow (High-Flow Nasal Cannula, HFNC) en non-invasieve beademing (Noninvasive Positive Pressure Ventilation, NPPV).
 • Kennis van de plaats van Optiflow en non-invasieve beademing bij de behandeling van een patiënt met pijn op de borst.
 • Benoemen en verklaren van de verschillende onderdelen van een arteriële bloedgasanalyse.
 • Kennis van de risico’s van zuurstoftoediening.
 • Benoemen van de belangrijkste verschillen tussen uppers, downers en trippers.
 • Benoemen van de relatie tussen CMP en uppers, zoals cocaïne en amfetamine.
 • Kennis van de behandeling van geassocieerde ACS door cocaïne.
 • Kennis van het principe Unopposed Alpha Stimulation (UAS).
 • Kennis en inzicht in de pathofysiologie van het Excited Delirium Syndrome en het krijgen van handvaten om deze klinische diagnose te herkennen en om te gaan met cardiovasculaire problemen.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Elektrolytenstoornissen (hypo- en hypercalciëmie, hypo- en hyperkaliëmie, magnesium en casuïstiek met ECG en ritmes)
10.15 uur Pauze
10.30 uur Vervolg Elektrolytenstoornissen
11.15 uur Optiflow, non-invasieve beademing, arteriële bloedgasanalyse en risico’s van zuurstoftoediening
12.30 uur Lunch
13.00 uur Vervolg Optiflow, non-invasieve beademing, arteriële bloedgasanalyse en risico’s van zuurstoftoediening (casuistiek met ECG en ritmes m.b.t. beademing)
13.15 uur Intoxicaties gericht op cardiovasculaire problemen (drugsintoxicaties, CMP/cocaïne geassocieerde ACS, Brugada syndroom, Excited Delirium Syndrome)
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg intoxicaties gericht op cardiovasculaire problemen
16.00 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing CC

De Regioscholing CC is ontwikkeld voor verpleegkundigen, die werkzaam zijn op een Cardiac care unit (CCU), Eerste harthulp (EHH) of Eerste hart- longhulp (EHLH).

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de CCU/EHH – verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.
De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit een CCU/EHH –verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na vier jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de CCU-opleiding.

Vijf modules

De regioscholing CC is modulair opgezet en bestaat uit vijf modules:

 • Pijn op de borst (PODB)
 • Dyspneu
 • Collaps
 • Palpitaties
 • Verdiepingsmodule (elektrolytenstoornissen, beademing, bloedgassen en intoxicaties).

De module PODB geldt als basismodule, deze is essentieel om de andere vier modules te kunnen volgen.

Drie onderdelen

De vijf modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (45 minuten).

Tijdens de lesdag wordt door de docenten onder andere ingegaan op de theorie van een aantal frequent voorkomende cardiale ziektebeelden op de CCU/EHH. Daarnaast worden de verschillen en overeenkomsten besproken tussen de deelnemende CCU/EHH-afdelingen, als het gaat om de zorg rondom patiënten met cardiale ziektebeelden.

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.
Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De Verdiepingsmodule van de regioscholing CC wordt gegeven op 7 juni van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

 

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch