Aanleiding Kennissessie

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) publiceerde begin dit jaar de herziene ‘Leidraad wijziging aanbod acute zorg‘. De leidraad beschrijft de te ondernemen taken en acties voor individuele zorgaanbieders en het ROAZ, wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg. 

De leidraad is herzien in verband met de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en bijbehorende ministeriële regeling (minREG) op 1 januari 2022. Met deze herziening komt de leidraad uit 2019 te vervallen.

Doel van de leidraad

De leidraad beoogt:

  • een samenvatting te geven van de wettelijke kaders; het geeft een toelichting op de stappen die doorlopen moeten worden bij een voornemen tot wijziging van het aanbod acute zorg
  • handvatten en uitgangspunten voor interpretatie van de beschreven wettelijke kaders te geven en daar waar de wetgeving het toelaat, richting te geven aan meer maatwerk in het besluitvormingsproces
  • als uitgangspunt te dienen voor afstemming over voorgenomen wijzigingen in het aanbod acute zorg door andersoortige zorgaanbieders dan expliciet benoemd in de AMvB en minREG.

Kennissessie

Tijdens de kennissessie, doorlopen we a.d.h.v. verschillende casussen de herziene ‘Leidraad wijziging aanbod acute zorg’ en het ‘Stroomschema AMVB en regeling Acute Zorg‘.

Het doel van de sessie is u te laten zien, in welk geval er sprake is van een wijziging van het acute zorgaanbod én wat de daarbij behorende te nemen stappen zijn.

Voor wie?

De kennissessie is bedoeld voor functionarissen, die betrokken zijn bij het proces rondom een wijziging in het acute zorgaanbod, van de volgende organisaties uit ROAZ-regio Zwolle:

  • traumacentra
  • aanbieders van medisch-specialistische zorg die acute zorg verlenen, anders dan traumacentra, zoals Acute verloskunde
  • aanbieders van huisartsenzorg in een huisartsenpost
  • aanbieders van geestelijke gezondheidszorg die acute zorg verlenen
  • apotheken die in de avond, nacht en op zondag farmaceutische zorg aanbieden.

Waar en wanneer?

De kennissessie vindt online plaats op donderdag 6 oktober 2022 van 15.30 – 17.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor de Kennissessie.

Online

Max. aantal deelnemers:N.V.T.

Agendapunt

Accreditatiepunten: N.V.T.

Prijs: N.V.T.