Acute verloskunde in ROAZ-regio Zwolle

Binnen de verloskunde werken eerstelijns verloskundigen, kraamzorg, ambulancedienst en afdelingen verloskunde en neonatologie van ziekenhuizen dagelijks samen. Deze zorg is bij uitstek ketenzorg.

Acute verloskunde omvat alle verloskundige zorg voor zowel moeder als (ongeboren) kind – vanaf conceptie tot 6 weken postpartum – die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een paar minuten of uren verleend moet worden, of die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de verloskundig zorgverlener te raadplegen.

In deze situaties is het belangrijk dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners zo goed mogelijk geregeld is zodat moeder en/of kind de juiste zorg ontvangen.

Meer informatie over de overige activiteiten binnen ROAZ-regio Zwolle met betrekking tot de acute verloskunde en onze Focusgroep Acute verloskunde leest u hieronder. Onderaan deze pagina staan links naar een aantal praktische documenten.

Acute verloskunde in het ROAZ

Binnen de verloskunde werken eerstelijns verloskundigen, kraamzorg, ambulancedienst en afdelingen verloskunde en neonatologie van ziekenhuizen dagelijks samen. Deze zorg is bij uitstek ketenzorg.

Acute verloskunde omvat alle verloskundige zorg voor zowel moeder als (ongeboren) kind – vanaf conceptie tot 6 weken postpartum – die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een paar minuten of uren verleend moet worden, of die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de verloskundig zorgverlener te raadplegen.

In deze situaties is het belangrijk dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners zo goed mogelijk geregeld is zodat moeder en/of kind de juiste zorg ontvangen.

Meer informatie over de overige activiteiten binnen ROAZ-regio Zwolle met betrekking tot de acute verloskunde en onze Focusgroep Acute verloskunde leest u hieronder. Onderaan deze pagina staan links naar een aantal praktische documenten.

Focusgroep Acute verloskunde

De focusgroep Acute verloskunde is samengesteld met vertegenwoordiging vanuit alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), integrale geboortezorg organisatie(s) (IGO) en verschillende professies (kraamzorg, eerstelijns verloskundigen, Obstetrie- en gynaecologieverpleegkundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, en leidinggevenden tweede lijn) uit ROAZ-regio Zwolle. De focusgroep bespreekt en prioriteert knelpunten en daarbij horende oplossingen voor verbeteringen in de keten. Ook kennisuitwisseling en innovatie is een belangrijk onderwerp.

De focusgroep acute verloskunde houdt zich onder andere bezig met:

 • Inventarisatie van de acute verloskundeketen:
  • Signaleren en bespreken van knelpunten in regio;
  • Regiobrede afspraken maken over kwaliteit, bereikbaarheid en continuïteit van zorg;
  • Inventarisatie van verbetermogelijkheden.
 • Concrete oplossingen ontwikkelen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren, en verbetermogelijkheden implementeren.
 • Het volgen en bespreken van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen en innovaties gericht op de gehele acute zorgketen en specifiek in de acute verloskunde;
 • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • Krachten bundelen en de ketenbrede samenwerking in ROAZ-regio Zwolle bevorderen door o.a.; het inhoudelijk voeden van tactisch en bestuurlijk ROAZ, ophalen wat er leeft bij het eigen VSV of in een bepaalde beroepsgroep, communicatie vanuit focusgroep terug naar achterban.

Activiteiten

Concrete onderwerpen die behandeld worden binnen de focusgroep zijn:

 • Opgave 7: acute verloskunde van het ROAZ-plan van ROAZ-regio Zwolle
  De focusgroep komt als werkgroep op frequente basis bijeen om invulling en uitvoering te geven aan deze opgave.
 • Doorontwikkeling Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) dashboard Geboortezorg
  Hierin wordt door middel van een beddenoverzicht per verloskundeafdeling en de stops op verloskundeafdelingen inzichtelijk gemaakt. Ook worden in LPZ de weigeringen tussen de eerste en tweede lijn geregistreerd. Elk kwartaal bespreekt de focusgroep deze registraties en gegevens. Ook ontvangen alle VSV’s en IGO in de regio een kwartaalrapportage.
 • Indicaties van 1e naar 2e lijn
  Samen met de focusgroep en met alle betrokkenen is vastgesteld welke indicaties ‘rood’ welke indicaties ‘overig’ zijn, en hoe er met deze indicaties moet worden samengewerkt in de keten om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden.
 • Handleiding parallelle actie vitaal bedreigde neonaat in de thuissituatie
  Deze handleiding geeft stapsgewijs aan welke handelingen worden verricht door de verschillende zorgverleners in de keten wanneer er sprake is van vitaal bedreigde neonaat in de thuissituatie. De handleiding is in 2018 opgesteld door een tijdelijke werkgroep van verschillende ketenpartners binnen de acute verloskunde (verloskundigen, de meldkamer, ambulancezorg, het MMT en ziekenhuizen) en wordt nu beheerd door NAZrZ en de focusgroep. Begaand bij de handleiding is een handige (zak)kaart ontwikkeld met contactinformatie en processtappen.

Praktische documenten

Overzicht documenten en werkafspraken opgesteld of beheerd door de focusgroep acute verloskunde:

NAZrZ beheert de documenten.